REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://permeronic.pl/ prowadzony jest przez spółkę pod firmą …………………. posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł.
Niniejszy regulamin sklepu internetowego i sprzedaży w sklepie internetowym https://permeronic.pl/ określa warunki oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną na zasadach wskazanych w postanowieniach niniejszego regulaminu.

§1
DEFINICJE

 

TOWAR rozumie się przez to produkty dostępne w asortymencie Sklepu, w tym Suplementy;

SPRZEDAWCA/WŁAŚCICIEL SKLEPUrozumie się przez to spółkę pod firmą …………………………
SUPLEMENT
rozumie się przez to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 39) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.);
KLIENT
rozumie się przez to osobę fizyczną, w tym również osobę fizyczna będącą Konsumentem, jak również osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną w rozumieniu art. 33 (1) Kodeksu cywilnego, która zawiera umowę nabycia Towaru w Sklepie;
KONTO
rozumie się przez to indywidualny panel Klienta uruchomiony przez Właściciela Sklepu po rejestracji Klienta i zawarciu umowy świadczenia usługi Konta;
INFORMACJA HANDLOWA
rozumie się przez to informację handlową w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną, tj. każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
REGULAMIN
rozumie się przez to niniejszy Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://permeronic.pl/regulamin;
DNI ROBOCZE
rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 90);DANE OSOBOWErozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące Klienta umożliwiające zidentyfikowanie, w szczególności dotyczące złożonego Zamówienia, których administratorem jest Właściciel Sklepu;SKLEP INTERNETOWYrozumie się przez to sklep internetowy dostępny pod adresem: https://permeronic.pl/;KONSUMENTrozumie się przez to osobę fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego;KODEKS CYWILNYrozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);TRWAŁY NOŚNIKrozumie się przez to narzędzie, które umożliwia Klientowi przechowywanie kierowanych do niego informacji, w sposób umożliwiający dostęp do przekazanych informacji w przyszłości, przez okres niezbędny do realizacji celów, którym służą przekazane informacje;USTAWA O PRAWACH KONSUMENTArozumie się przez to Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.);USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄrozumie się przez to Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);ZAMÓWIENIEWybór przez Klienta Towarów, zmierzający do realizacji i zawarcia umowy sprzedaży Towaru z Właścicielem Sklepu.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług droga elektroniczną na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie:

 1. Składania zamówień w Sklepie;
 2. Zasad zawierania umów sprzedaży Towaru w Sklepie;
 3. Składania reklamacji;
 4. Realizacji procedury odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.

2. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: […] pod warunkiem spełnienia przez Klienta wymagań technicznych takich jak:

 1. korzystanie z urządzenia, które umożliwiają dostęp do sieci Internet oraz jest wyposażony w system operacyjny, np. Windows, Linux,
 2. zapewnienie dostępu do sieci Internet za pośrednictwem zaktualizowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, z obsługą JavaScript i cookies, oraz
 3. posiadanie ważnego konta e-mail.

3. W celu założenia Konta oraz skorzystania z interaktywnego formularza do składania Zamówień na Towary Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych oraz poprawnych danych niezbędnych w procesie realizacji Zamówienia.

4. Informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna Towaru zgodnie z opisem Towaru oraz Regulaminem.

5. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Klient nie jest uprawniony do dostarczania za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu oraz strony internetowej, na której udostępniony jest Sklep w sposób sprzeczny z prawem.

6. Klient przez realizacją zamówienia w Sklepie zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

7. Właściciel Sklepu oświadcza, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów co wymaga stosowania przez Klientów odpowiednich środków technicznych zmierzających do ograniczenia zagrożenia.

8. Właściciel Sklepu oświadcza, że w ramach realizacji usług Właściciel Sklepu nie wymaga od Klienta udostępnienia hasła Klienta w jakiejkolwiek formie.

§3
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

1. Klient w celu złożenia Zamówienia Towaru zobowiązany jest dokonać wyboru Towaru poprzez dodanie Towaru do koszyka na stronie internetowej Sklepu oraz postępowania zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
2. Klient w trakcie realizacji Zamówienia podaje następujące dane: imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
3. W celu realizacji zamówienia Klient dokonuje akceptacji Regulaminu oraz potwierdzenia Zamówienia w formie wskazanej w komunikacie wyświetlanym w trakcie realizacji Zamówienia.
4. Klient dokonuje wyboru formy płatności w formie wskazanej w komunikacie wyświetlanym w trakcie realizacji Zamówienia.
5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
6. Klient otrzymuje podsumowanie Zamówienia zawierające następujące informacje:

 1. Wskazanie zamawianego Towaru,
 2. Dane Klienta;
 3. Dane adresata oraz miejsce dostawy;
 4. Sposób dostawy Towaru;
 5. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi
 6. Koszt dostawy,
 7. Forma płatności,
 8. Przewidywany termin dostawy.

7. Konsument przed wyrażeniem woli złożenia Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży otrzymuje informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym informacje o cenie Towaru albo łącznej cenie Towarów, wraz z podatkami, o opłatach za dostawę Towaru albo Towarów, a także o terminie spełnienia świadczenia.
8. Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma wiadomość e-mail w przedmiocie potwierdzenia istotnych elementów Zamówienia: rodzaj i ilość Towaru, cenę towaru, sposób płatności i dostawy, koszt dostawy Towaru.
9. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem.
10. Koszt dostawy ponosi Klient.
11. Dostawa odbywa się po zawarciu umowy sprzedaży i zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Właściciela Sklepu.

§4
CENY I PLATNOŚCI W SKLEPIE

1. Ceny Towarów stanowią ceny brutto. Cena wskazana przy opisie Towaru nie zawiera kosztów dostawy Towaru, które Klient ponosi w związku z zamówieniem Towaru, po wyborze sposobu dostawy oraz złożeniu zamówienia w Sklepie.
2. Klient przy składaniu Zamówienia jest informowany o sposobach płatności oraz terminie uiszczenia płatności za Towar.
3. Właścicielowi Sklepu przysługuje uprawnienie zmiany cen Towarów, zmiany asortymentu, z zastrzeżeniem, że uprawnienie Właściciela Sklepu nie wpływa na realizację zamówień złożonych przez Klienta przed wprowadzeniem zmian cen Towarów i/lub asortymentu Sklepu.
4. Klient jest uprawniony do wyboru jednego z następujących form płatności za Towar:

 • 4.1. Przelewem bankowym, płatnym bezpośrednio na rachunek bankowy Właściciela Sklepu;
 • 4.2. Przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatność, przy czym w tym przypadku potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane do Klienta po otrzymaniu z zewnętrznego systemu płatności informacji o dokonaniu płatności za Towar;
 • 4.3. Gotówką za pobraniem, przy czym w tym przypadku realizacja zamówienia będzie realizowana po przeslaniu przez Właściciela sklepu Klientowi informacji o rozpoczęciu realizacji Zamówienia,

5. W przypadku wybory sposobu płatności wskazanego w pkt 4.1. oraz 4.2. wydanie Towaru nastąpi w ciągu 7 Dni roboczych od otrzymania ceny Towaru przez Właściciela Sklepu, natomiast w przypadku wyboru sposobu płatności wskazanego w pkt 4.3. wydanie Towaru nastąpi w ciągu 7 Dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
6. Po złożeniu zamówienia Klient jest informowany o terminie płatności. W przypadku niedokonania płatności we wskazanym przez Właściciela Sklepu terminie płatności, Właściciel Sklepu wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności, po którego upływie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta, jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zostanie przesłane Klientowi na Trwałym nośniku.
7. Do zamówienia, zgodnie ze wskazaniem Klienta przy składaniu zamówienia, dołączany jest paragon lub faktura VAT.

§5
DOSTAWA TOWARU

1. Dostawy zamówień realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz poczty kurierskiej na adres wskazany w Zamówieniu.
2. Klient otrzyma w dniu wysłania Towaru za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie wysłania Towaru.
3. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy towaru składając Zamówienie w Sklepie.

§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Właściciel sklepu.
2. Zasady ochrony danych osobowych Klientów uregulowane są w Polityce prywatności.
3. Informacje wymagane zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazywane są Klientowi podczas pozyskiwania jego danych osobowych.

§7
NIEODPŁATNE USŁUGI

4. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na stronie Sklepu następujące nieodpłatne usługi:
a) prezentowanie Towarów z asortymentu Właściciela Sklepu,
b) interaktywny formularz do składania zamówień Towarów,
d) Konto Użytkownika.
5. Umowa o świadczenie usługi Konto Użytkownika zawierana jest na czas nieokreślony z chwilą wypełnienia danych w formularzu rejestracyjnym.
6. Rejestracja w Sklepie w celu założenia Konta dla Klienta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia. Zamówienia w Sklepie mogą być realizowane bez konieczności zakładania Konta.
7. Rejestracja w Sklepie następuje w poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia indywidualnego konta dla Klienta dostępnego za pomocą loginu oraz hasła wskazanego przez Klienta.
8. Klient nie powinien udostępniać hasła osobom trzecim.
9. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta Regulaminu.
10. Po rejestracji Konto może być wykorzystywane przez Klienta do realizacji Zamówień w przyszłości.
11. Konto może być usunięte w przypadku naruszenia Regulaminu i przepisów prawa.
12. Konsument może rozwiązać umowę w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez wysłanie Właścicielowi Sklepu e-maila informującego o woli rezygnacji usługi Konto na adres poczty elektronicznej permeronic@permeronic.pl, w wyniku czego umowa o świadczenie usługi Konto Użytkownika ulegnie rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania e-maila przez Właściciela Sklepu.
13. Każda umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez Właściciela Sklepu z zachowaniem 14- dniowego terminu wypowiedzenia.
14. W umowach z Konsumentami rozwiązanie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów.
15. Właściciel Sklepu nie gwarantuje określonego poziomu dostępności serwisu internetowego.

§ 8
RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU

1. Właściciel Sklepu dostarcza Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta w przypadku, gdy Towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 • 3.1. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 • 4.1. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 • 4.2. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

5. Koszt wymiany Towaru ponosi Sprzedawca.
6. W przypadku, gdy Klientem jest konsument koszt dostarczenia Towaru pokrywa Sprzedawca.

§ 9
REKLAMACJE

1. Klient może zgłosić Właścicielowi sklepu reklamacje towaru lub reklamacje dotyczącą korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej.
3. Zgłaszając reklamację Użytkownik przedstawia opis zdarzenia.
4. Właściciel Sklepu nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i przekazuje Klientowi odpowiedź na zgłoszoną reklamację.

§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w ciągu 30 dni bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy drogą elektroniczną.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Oświadczenie możne również zostać złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony na stronie internetowej Sklepu.
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Umowa jest uważana za niezawartą w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
6. Właściciel Sklepu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności.
7. Konsument jest zobowiązany zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.
8. Zwrot płatności dokonywany jest w formie, w jakiej płatności dokonał Konsument.
9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

§ 11
ROZWIĄZANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG NIEODPŁATNYCH

1. Klient oraz Właściciel Sklepu są uprawnieni do rozwiązania umów o świadczenie usług nieodpłatnych w każdym czasie bez podania przyczyny.
2. Umowa o świadczenie usług ulega rozwiązaniu poprzez złożenie przez Właściciela Sklepu lub Klienta oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w formie elektronicznej.

§ 12
ROZWIĄZANIE SPORÓW

1. Właściciel Sklepu korzysta z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich.
2. Organem właściwym do rozwiazywania sporów sprawach konsumenckich jest Inspekcja Handlowa.
3. Właściciel Sklepu nie korzysta z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
4. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Konsumentem jest poddane sądom właściwym zgodnie z regulacjami kodeksu postępowania cywilnego.
5. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientami niebędącymi Konsumentami jest poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

§ 13
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA ZA ZAMIESZCZANE TREŚCI

1. Klient zamieszczając treści na stronie Właściciela Sklepu dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Treści udostępniane przez Klienta nie stanowią treści Właściciel Sklepu, który nie jest dostawca treści.
2. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie treści udostępnionych przez Klienta na stronie internetowej Sklepu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Klient nie jest uprawniony do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu danych osobowych osób trzecich, jak również rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody.
4. Klient nie jest uprawniony do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści o charakterze reklamowym oraz promocyjnym.
5. Właściciel Sklepu jest uprawniony do usuwania, ograniczenia wyświetlania treści udostępnionych przez Klienta które mogą naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa ochrony danych osobowych.
6. Właściciel Sklepu jest uprawniony do usuwania, ograniczenia wyświetlania treści które maja charakter wulgarny, naruszają dobre obyczaje oraz również treści naruszających dobra osobiste, tajemnicę przedsiębiorstwa Właściciela Sklepu, postanowienia Regulaminu i bezwględnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Klient oświadcza, że (i) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw własności intelektualnej, utworów, które zamieszane są przez Klienta na stronie internetowej Sklepu;(ii) umieszczenie oraz udostępnienie danych nastąpiło w sposób legalny, za zgodą osób trzecich, o ile treści dotyczą praw osób trzecich; (iii) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów i Właściciela Sklepu oraz Usługodawcę.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.02.
2. Właścicielowi Sklepu przysługuje uprawnienie do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Zamówienia realizowane są na podstawie treści Regulaminu obowiązującego w dniu przyjęcia Zamówienia przez Właściciela Sklepu.
3. Właściciel Sklepu poinformuje Klienta będącego Konsumentem o sposobach pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
4. Właściciel Sklepu informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.
5. Wszystkie prawa do serwisu internetowego, na którym znajduje się Sklep, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej należą do Właściciela Sklepu.